,

Christmas Tree, Houston, Texas,Summer 1998, from the series, Kai Kai 1

"Holidays" PGI, Tokyo Dec 10, 2020 - Jan 15, 2021 PGI